Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

  1.   TOEPASSINGSGEBIED

1.1. Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen de heer Adriaensens Angelo, KBO. n° BE0746410842 gevestigd te 9000 Gent, aan de Zwijnaardsesteenweg 62, handeldrijvend onder de benaming “AA REPAIR”, en de klant/opdrachtgever.

1.2. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst,

gelden uitsluitend de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

1.3. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van

zijn eigen algemene voorwaarden.

1.4. De klant erkent en aanvaardt dat de verbintenissen van “AA Repair” vervat in onderhavige algemene voorwaarden

louter middelenverbintenissen zijn.

1.5. “AA Repair” is onder meer verkoper van computers, gsm’s en elektronica, en voert eveneens prestaties van herstelling uit. Gedeelte A (algemeen) geldt zowel voor de verkoop als voor de reparatiesprestaties. Bepalingen uit gedeelte B (herstelling) die tegenstrijdig zijn met de bepalingen uit gedeelte A (algemeen) hebben voorrang op

laatstgenoemde bepalingen.

 

  1.   AANBIEDINGEN - OFFERTES

2.1. Alle aanbiedingen van AA Repair zijn vrijblijvend en binden haar als dusdanig niet. Orders van de klant binden AA

Repair evenmin.

2.2. Tussen AA Repair en de klant komt pas een overeenkomst tot stand na schriftelijke bevestiging door AA Repair

van het order van de klant of (een begin van) uitvoering van de overeenkomst door AA Repair.

2.3. Afbeeldingen, afmetingen, kleuren of andere specificaties die in de (web)shop weergegeven zijn, zijn louter een zo waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen. Zij dienen echter enkel ter indicatie en afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van AA Repair.

2.4. Degene die, in eigen naam of in hoedanigheid van mandataris van de klant, een order plaatst, of diegene die, geheel

of gedeeltelijk, het order betaalt, zelfs voor rekening van derden, maakt zich sterk voor deze derden en verbindt zich solidair en ondeelbaar met hen, en dit overeenkomstig de artikelen 1120 e.v. B.W. en 1200 e.v. B.W..

2.5. Afbeeldingen, afmetingen, kleuren of andere specificaties die in de (web)shop weergegeven zijn, zijn louter een zo waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen. Zij dienen echter enkel ter indicatie en afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van AA Repair.

  1.   PRIJS

3.1. De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling zijn deze van de laatste door AA Repair meegedeelde prijs. Aan kennelijke zet-, druk- of schrijffouten in (online) catalogi of prijslijsten kunnen geen rechten worden ontleend.

3.2. Alle prijzen kunnen op ieder moment worden verhoogd ingeval van en niet-limitatief (i) een aantoonbare stijging van de grondstofprijzen/ loonkosten met meer dan 10%; of (ii) een verhoging van de overheidsheffingen op de bestelde producten/ grondstoffen. De nieuwe prijs zal tenminste 2 weken voor de inwerkingtreding schriftelijk of per email aan de klant ter kennis worden gebracht. Indien de klant de nieuwe prijs niet aanvaardt, heeft hij de mogelijkheid om per aangetekend schrijven een einde te stellen aan de overeenkomst. Indien AA Repair deze opzegging niet heeft ontvangen uiterlijk op het tijdstip van de inwerkingtreding van de nieuwe prijs, wordt de klant geacht in te stemmen met de nieuwe prijs.

  1.   BETALING

4.1. De facturen van AA Repair zijn betaalbaar op haar maatschappelijke zetel en op de vervaldag vermeld op de factuur, alsook zonder korting. Bij gebreke aan vermelding van vervaldag, zijn de facturen van AA Repair betaalbaar uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Kosten verbonden aan de betaling zijn uitsluitend ten laste van de klant.

4.2. Bij niet-betaling van een factuur uiterlijk op de vervaldag is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 1% per maand op het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag (met een minimum van 100,00 €), onverminderd het recht van AA Repair om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

4.3. Bij niet-betaling van een factuur uiterlijk op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt AA Repair zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende orders te schorsen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding voor de klant. In geval van betalingsproblemen is AA Repair gerechtigd om voor wat betreft de lopende orders integrale voorafgaandelijke betaling te vragen aan de klant.

4.4. Betalingen die de klant aan AA Repair verricht, worden in de eerste plaats aangerekend op de oudste onbetaalde vervallen en opeisbare facturen. De aanrekening gebeurt eerst op de verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde interesten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom. Schuldvergelijking door de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.

4.5. Indien er bij AA Repair op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de klant door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant, bij niet- of laattijdige betaling van een factuur en/ of enige andere aanwijsbare gebeurtenis, behoudt AA Repair zich uitdrukkelijk het recht voor om voor nog uit te voeren leveringen een integrale voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. Indien de klant weigert om op het verzoek van AA Repair in te gaan, behoudt AA Repair zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder enige vergoeding lastens haar te ontbinden. In voorkomend geval is de klant een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op de totale prijs van de bestelling verschuldigd.

4.6. De klant verleent AA Repair een pand op al zijn/haar roerende (toekomstige) lichamelijke en onlichamelijke goederen. Het pand verleent AA Repair het recht om bij voorrang boven de andere schuldeisers van de klant te worden betaald uit de opbrengst van de tegeldemaking van die roerende goederen van de klant. Het pand strekt zich tevens uit tot alle schuldvorderingen die in de plaats komen van de bezwaarde goederen én tot de vruchten die de bezwaarde goederen voortbrengen. Het pand waarborgt alle (bestaande en/of toekomstige) schuldvorderingen van AA Repair voortvloeiende uit onderhavige overeenkomst en dit ten belope van maximaal de hoofdsom en de bijhorigheden zoals interesten, schadebeding en kosten van uitwinning daarvan. Door ondertekening van onderhavige overeenkomst machtigt de klant AA Repair de nodige inschrijving van haar pandrecht te nemen in het Nationaal Pandregister.

  1.   LEVERING

5.1. De klant is verplicht om de door AA Repair geleverde goederen op het afgesproken tijdstip (of vroeger indien de levertermijn korter uitvalt) in ontvangst te nemen. Wanneer de klant de goederen niet in ontvangst neemt, is AA Repair gerechtigd de stallingskosten aan de klant aan te rekenen. Na een periode van 1 week na de vooropgestelde levering is AA Repair gerechtigd om de desbetreffende goederen door te verkopen aan derden. In een dergelijk geval dient

de klant AA Repair schadeloos te stellen voor een eventuele lagere opbrengst, de extra kosten die AA Repair wegens het verzuim van de klant heeft dienen te maken en eventuele andere schade die AA Repair heeft geleden. Indien AA Repair de goederen aan de klant dient te leveren door eigen toedoen of door toedoen van een externe vervoerder, komen de kosten daarmee gepaard gaande steeds uitsluitend ten laste van de klant. Het risico van het transport, wanneer de goederen aldus tijdens het transport beschadigd worden of tenietgaan, alsook wanneer zij beschadigd worden en tenietgaan bij de laad- en losverrichtingen uitgevoerd door de klant of door diens aangestelden, valt uitsluitend ten laste van de klant. Op het moment van de levering dient de klant het leveringsdocument af te tekenen voor ontvangst. Ondertekening van dit document impliceert aanvaarding van de levering, alsook van de eventuele zichtbare gebreken.

5.2. De door AA Repair meegedeelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. Bij abnormale vertraging (+ 2 maanden na het verstrijken van de initieel opgegeven levertijd) in de levering heeft de klant het recht om de koop per aangetekend schrijven en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, op voorwaarde dat AA Repair nog steeds niet heeft geleverd binnen een periode van 1 maand nadat hiertoe door de klant per aangetekende brief in gebreke werd gesteld. De klant verzaakt uitdrukkelijk en onherroepelijk aan elk ander mogelijk verhaalmiddel, in het bijzonder aan de toekenning van enige vorm van schadevergoeding. Tenzij de klant een consument is, in dat geval

is de klant gerechtigd op een schadevergoeding t.b.v. 10 % van het factuurbedrag, indien AA Repair na de aangetekende ingebrekestelling, binnen een periode van 1 maand, niet levert. De klant kan zich evenwel in voorkomend geval evenmin op kosten van AA Repair elders bevoorraden. De artikelen 1143 en 1144 B.W. zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen AA Repair en de klant.

5.3. De klant verbindt er zich toe om de verkochte goederen bij de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken in de levering dienen op het leveringsdocument te worden vermeld of uiterlijk binnen een termijn van 5 werkdagen na de levering schriftelijk aan AA Repair te worden gemeld, waarbij de klant de gebreken op gedetailleerde wijze dient te beschrijven. Ieder gebruik van de geleverde goederen door de klant impliceert sowieso de onherroepelijke aanvaarding van de levering daarvan.

5.4. AA Repair behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen, die evenveel gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde goederen rechtvaardigen.

5.5. De Klant is steeds verantwoordelijk voor een foutief doorgegeven leveringsadres. AA Repair kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en/of kosten die het gevolg zijn van een foutief doorgegeven leveringsadres.

5.6. De kosten van de levering zijn niet in de prijs inbegrepen.

  1.   EIGENDOM & RISICO

6.1. De eigendom van de verkochte goederen zal pas worden overgedragen op de klant tot na de volledige voldoening door de klant van al hetgeen als tegenprestatie van de door AA Repair.